Đường luật

Bạc thuyền Qua Châu – Vương An Thạch

泊船瓜洲 王安石 京口瓜洲一水間 鐘山只隔幾重山 春風又綠江南岸 明月何時照我還 Bạc thuyền Qua Châu Vương An Thạch Kinh Khẩu, Qua Châu nhất thủy gian, Chung san chỉ cách kỉ trùng san. Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn? Bản dịch của Nam Trân: Đỗ thuyền bến Qua Châu Vương An Thạch Qua…

Read More