Cổ thi Việt Nam

Mãi trúc dao (Tùng Thiện Vương)

買竹謠 松善王 日負兩竿竹 買之以充腹 門內竹如山 門外錢不還 不言一何苦 言之長鞭且消汝 噫嗟嗟 歸去來兮淚滂沱 從今而後勿伐竹 飢臥竹間死亦足 Mãi trúc dao Tùng Thiện Vương Nhật phụ lưỡng can trúc, Mãi chi dĩ sung phúc. Môn nội trúc như san, Môn ngoại tiền bất hoàn. Bất ngôn nhất hà khổ! Ngôn chi, trường tiên thả tiêu nhữ! Y ta ta! Quy khứ…

Read More